Trà và Thơ – Phần 11

Đăng lên

Đinh Xuân Thu

Chén Việt Trà

Việt trà

nghe chuyện ấm tử sa.

Thương mến ngàn năm

chén Việt trà.

Một chén một bình

ta nhấm nháp.

Một dòng trà cổ

chảy thành ta.

Nước non lưu mãi

ngàn chén đợi.

Ta uống trà ta

thuở nào ta nhớ.

Hết tuổi

đời qua đời trà ta.

Translate »