Câu chuyện trà VIỆT NAM

Posted on

Bài của KTS Nguyễn Khánh Toàn

Sự hội tụ của sáu thành tố

Thị Giác

Túy Quyền Sư Phụ hiểu được Thân Nhẹ Tâm An Miệng Mỉm Cười

Khứu Giác

Liên Hương Trầm Ngát hiểu được Giải Thoát Là Đây

Vị Giác

Chợ Bánh Bên Thềm hiểu được Tay Mềm Nàng Tấm

Thính Giác

Vũ Khúc Hòa Âm hiểu được Gió Vần Mưa Vũ

Xúc Giác

Nặng Hạt Phù Sa hiểu được Men Da Dáng Ngọc

Tri Giác

Con Hồng Cháu Lạc hiểu được Tùy Duyên Mà Khởi

sẽ đạt tới

Tuệ Giác

Triết lý Trà đạo Việt Nam ta

Thủy Thanh Tâm Tịnh lấy chữ Hòa

Hiền nhân đối ẩm Tùy duyên Khởi

Tinh hoa đạo cốt chép miệng Khà.

Nốt trầm giữ nhịp bản hòa ca

Dù chỉ thân này Ta với ta

Tri kỷ tri âm, Tâm vẫn đấy

Phương Đông minh triết ấy Đạo Trà.

Cung Hành Nghi Thức

Ngắm hoa thưởng họa

Chính tọa Thân Tâm

Nước réo trà châm

Hương trầm lăng đăng

Hương đà thoang thoảng

Gió đượm trà thanh

Ngụm nhấp nước xanh

Tinh anh lắng lại

Chuyện xưa đã trải

Ai dại ai khôn

Vẫn đó trường tồn

Những gì văn hóa

Xã hội Cộng Sinh

Lấy văn hóa Phương Đông làm điểm tựa

Lấy văn hóa Phương Tây làm phương tiện

Lấy Triết lý Cộng Sinh làm kim chỉ nam cho mọi hành động

Translate »