Mười một vị đại sư làm ấm Tử Sa

Đăng lên
 • CỐ CẢNH CHU (1915-1996)        顾景舟        Gù Jǐng Zhōu
 • TƯỞNG DUNG (1919-2008)        蒋蓉           Jiǎng Róng
 • LÝ XƯƠNG HỒNG (1937 –  ?)      李昌鸿       Lǐ Chāng Hóng
 • UÔNG DẦN TIÊN (1943 – ? )        汪寅仙       Wàng Yǐn Xiān
 • BÀO CHÍ CƯỜNG (1946 – ? )       鲍志强        Bào Zhì Qiáng
 • CỐ THIỆU BỒI (1945 – ?)              顾绍培        Gù Shào Péi
 • ĐÀM TUYỀN HẢI (1939 – ?)         谭泉海        Tán Quán Hǎi
 • TỪ TÚ ĐƯỜNG (1937 – ?)            徐秀棠       Xú Xiù Táng
 • TỪ HÁN ĐƯỜNG (1932 – ?)         徐汉棠       Xú Hàn Táng
 • LA NGHIÊU THẦN (1941 – ?)        吕尧臣        Lǚ Yáo Chén
 • CHÂU QUẾ TRÂN (1943 – ?)        周桂珍       Zhōu Guì Zhēn

Translate »