Anh Uyên Viễn – Phổ Tâm

Đăng lên

Song Hỷ Trà
Song song mà chẳng hai
Không ngắn cũng không dài
Trà ngon cùng đối ẩm
Vui có bạn sánh vai.

Song ẩm, độc, quần ẩm
Hỷ sự nốt thanh trầm
Trà tâm không biên giới
Quán thịnh khách hưng tầm.
Mùng 1-11- Giáp Ngọ. 22 – 12 – 2014

Translate »